Smluvní podmínky.

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A INFORMACE O DODAVATELI

1.1 Dodavatel - obchodní firma : Koupelny Plzeň s.r.o.

1.2 Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25098 /výpis z obchodního rejstříku/

1.3 IČO : 29105889

1.4 DIČ : CZ29105889 Dodavatel je registrován jako plátce DPH

1.5 Kontaktní údaje - korenspondenční, kontaktní a dodací adresa : Koupelny Plzeň s.r.o. , alej Svobody 23, Plzeň, 323 00

1.6 Pracovní doba : pondělí-pátek, 9:00 - 17:00 hodin /příjem objednávek a korenspondence e-mailem 24 hodin denně/

1.7 Telefony :

1.8 E-mail : koupelnyplzen@email.cz

2 OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

2.1 Při objednávání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle dodavateli.Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží u dodavatele,pokud je toto skladem.

2.2 Aktuální dostupnost zboží bude zákazníkovi dodavatelem vždy upřesněna a potvrzena po doručení objednávky.

2.3 Ceny za dopravné,poštovné a balné,popř.ceny dalších souvisejících poplatků, si může zákazník ověřit v sekci DOPRAVA.

2.4 Před odesláním objednávky bude zákazníkovi systémem internetového obchodu vypočtena celková cena za zboží včetně dopravy, popř.dalších souvisejících poplatků.

2.5 Zákazník a dodavatel mohou bez udání důvodů zrušit objednávku ve lhůtě od jejího odeslání zákazníkem do potvrzení objednávky dodavatelem.

2.6 Pokud objednávku v této lhůtě zruší dodavatel, uvede zákazníkovi důvod, proč není možné objednávku potvrdit a zakázku vyřídit.

2.7 Okamžikem závazného potvrzení objednávky ze strany dodavatele je mezi dodavatelem a zákazníkem uzavřena kupní smlouva.

2.8 K závaznému potvrzení objednávky ze strany dodavatele dochází zasláním potvrzení elektronickou poštou, nebo telefonickým potvrzením objednávky ze  strany dodavatele. 

2.9 Zrušení objednávky po uzavření kupní smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem/tj. po zaslání potvrzení objednávky ze strany dodavatele/ je možné po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, nebo za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách internetového obchodu Koupelny Plzeň.

3. DODACÍ TERMÍN ZBOŽÍ

3.1 Objednané zboží bude-dle jeho dostupnosti a provozních možnostech dodavatele-dodáno v co nejkratší době-v závislostech na výrobních, logistických a distribučních možnostech výrobců a dovozců. Dodací lhůta zboží bude zákazníkovi vždy oznámena v potvrzení objednávky.

3.2 O případném prodloužení oznámené dodací lhůty bude zákazník dodavatelem včas informován.

4. ZPUSOBY DOPRAVY ZBOŽÍ

4.1 Dopravu zboží na dodací adresu určenou zákazníkem zajišťuje dodavatel, a to na celém území České republiky-prostřednictvím smluvního dopravce nebo poštou.

4.2 Zákazník si může též zvolit osobní odběr na provozovně Koupelny Plzeň , alej Svobody 23, Plzeň 323 00 v běžné pracovní době.

4.3 Konkrétní způsob dodání zboží si zákazník zvolí v sekci DOPRAVA nebo při zadávání objednávky.

4.4 Možné způsoby, podmínky a aktuální ceník dopravy jsou uvedeny v sekci DOPRAVA.

4.5 Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce/popř.po osobním odběru v provozovně/, a to po provedení prohlídky zboží zákazníkem za účelem zjištění případných zjevných závad nebo mechanického poškození zboží při přepravě za přitomnosti zástupce přepravce nebo pracovníka dodavatele.

5 ZPUSOBY ÚHRADY KUPNÍ CENY ZBOŽÍ

5.1. Platbou v hotovosti-při osobním odběru zboží na provozovně dodavatele.

5.2 Dobírkou-při doručení zboží na dodací adresu zákazníka poštou nebo jiným smluvním dopravcem.

5.3 Bezhotovostní platbou-poukázáním kupní ceny na běžný účet dodavatele - bankovním převodem z účtu zákazníka. Platba k úhradě kupní ceny zboží je vždy identifikována pod příslušným variabilním symbolem,kterým je číslo objednávky nebo číslo dodavatelské faktury.

6 NÁLEŽITOSTI ZÁSILKY ZBOŽÍ

6.1 Zásilka se zbožím je od dodavatele vždy vybavena prodejním daňovým dokladem a návodem k použití zboží,pokud výrobce konkrétní výrobek tímto návodem opatřuje.

7 PŘEVZETÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM

7.1 Zákazník je povinen prohlédnout a zkontrolovat zboží bezprostředně po jeho doručení. Pokud jsou při převzetí zboží zjištěny zjevné vady vzniklé při přepravě, je zákazník povinen za přítomnosti přepravce vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost přepravcem potvrdit.

7.2 Při osobním převzetí zboží na provozovně dodavatele je zákazník povinen zboží prohlédnout a zkontrolovat za přítomnosti zástupce dodavatele.

8 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

8.1 Záruční doba se počíná dnem převzetí zboží zákazníkem.

8.2 Záruční doba každého zboží je uvedena v jeho popisu u detailu zboží na internetovém obchodu Koupelny Plzeň.

8.3 V případě, že záruční list ke zboží nebyl výrobcem vydán, slouží jako doklad pro zjištění, zda je zboží v záruční době, prodejní daňový doklad vystavený dodavatelem ke dni prodeje zboží.

8.4 Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené běžným a obvyklým používáním, na případné reklamace uplatněné z tohoto titulu nebude dodavatel brát zřetel a budou zamítnuty.

9 REKLAMACE ZBOŽÍ

9.1 V případě, že se v průběhu záruční doby projeví vada, která nebyla způsobena běžným a obvyklým používáním zboží, ale vadou samotného výrobku nebo jeho dílu či příslušenství, má zákazník právo zboží reklamovat.

9.2 Do 2 pracovních dnů od uplatnění reklamace budou zákazníkovi dodavatelem zaslány informace o dalším postupu vyřízení reklamace.

9.3 V případě zaslání zboží na reklamaci je zákazník povinen použít buď originální obal, nebo chránit zboží před možným poškozením v průběhu přepravy jiným nebo přiměřeným způsobem.

9.4 Dodavatel neručí za případné mechanické poškození zboží vzniklé před jeho přijetím na reklamaci.

9.5 Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady zboží a poté vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace.

9.6 Lhůta pro vyřízení reklamace činí podle zákona č.634/1992Sb. v platném znění 30 dnů. nedohodnou-li se dodavatel a zákazník jinak.

10 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

10.1 Zákazník je oprávněn odstoupit od kupné smlouvy v případě, že dodavatel nasplní smluvené podmínky dodání zboží.

10.2 Zákazník, který nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s ustanovením paragraf 53, odst. 7 a paragraf 54 Občanského zákoníku v platném znění právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží.

10.3 Dodavatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze do okamžiku odeslání zboží zákazníkovi,a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží od dodavatele.

10.4 Před odstoupením od kupní smlouvy je dodavatel vždy povinen neodkladně informovat zákazníka a dohodnout se s ním o dalším postupu.

10.5 Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení od kupní smlouvy se tato smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá plnění přijatá na základě uzavřené kupní smlouvy.

10.6 V případě odstoupení zákazníka od kupní smlouvy v souladu s ustanovením paragrafu 53, odst.7 a paragrafu 54 Občanského zákoníku v platném znění je zákazník povinen zajistit přepravu zboží zpět dodavateli na vlastní náklady.

10.7 Zákazník je povinen použít originální obal výrobku nebo chránit zboží před možným poškozením v průběhu přepravy jiným vhodným a přiměřeným způsobem.

10.8 Dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

10.9 V případě, že je zboží dodavateli vráceno v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit dodavateli zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a případnou další vzniklou škodu na zboží/neúplný obsah, chybějící příslušenství či průvodní dokumentaci, poškozený obal, opotřebení zboží apod. /

10.10 Zanikne-li kupní smlouva tím, že od ní zákazník nebo dodavatel odstoupí, je dodavatel povinen zákazníkoví vrátit již zaplacenou kupní cenu zboží, nebo její část.

11 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU ZÁKAZNÍKA

11.1 Zákazník odesláním objednávky dává dodavateli svůj výslovný souhlad k tomu, aby jeho osobní údaje, a to jméno, přijmení, adresu, číslo telefonu a adresu elektronické pošty shromažďoval, uchovával a zpracoval, avšak výhradně pro potřeby vlasní účetní evidence, pro vyřizování případných reklamací.

11.2 Osobní údaje zákazníka není dodavatel oprávněn předávat žádné další osobě. 

12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tyto smluvní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

12.2 Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

 


Kontakt

Koupelny Plzen s.r.o.

alej Svobody 23
OD Družba
Plzeň
323 00601 584 482
www.koupelnyplzen.com